Jaarverslag 2023

Voorwoord

Hoe actueel de betekenis van de katholieke intellectuele traditie in onze tijd is, lezen we af aan de wereldgebeurtenissen van de afgelopen jaren. De katholieke sociale leer, onderdeel van deze traditie, benadrukt de onderlinge verwevenheid van principes als de waardigheid van de mens, het algemeen welzijn, solidariteit en gerechtigheid als pijlers voor een gezonde samenleving.

We zijn er trots op dat we als Stichting Thomas More in het afgelopen jaar dit gedachtegoed weer voor een brede en gevarieerde doelgroep hebben kunnen aanreiken: voor studenten, die in verschillende Nederlandse studentensteden en in Leuven in kleine kring in gesprek gingen met hoogleraren en andere personen uit ons academisch netwerk en die in april hun Romereis maakten; voor academici en andere belangstellenden, die tijdens een tweedaagse summer school in samenwerking met de Stichting Christelijke Filosofie de encycliek Fides et ratio verkenden, voor hen organiseerden wij ook het jaarlijkse symposium in samenwerking met het Thijmgenootschap en de Adelbert Vereniging, de webinars in het kader van het project ‘Katholiek denken – Katholiek Doen’ en de drukbezochte alumnidag van de stichting in oktober.

Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de aanhoudende inzet en financiële ondersteuning van vele ons welgezinde personen en organisaties. Namens Stichting Thomas More spreek ik hiervoor mijn hartelijke dank uit.

Prof.dr. Wim Kremer, bestuursvoorzitter
’s-Hertogenbosch, mei 2024

Aanbod voor studenten en alumni

In 2023 gingen tweeëndertig studenten van twintig verschillende studierichtingen en van zes Nederlandse universiteiten en twee Vlaamse in kleine groepjes in gesprek met twee of drie van onderstaande docenten. 

 • mgr.drs. Herman Woorts: De betekenis van kunst in de Katholieke Traditie
 • dr. Richard Steenvoorde o.p.: Spiritualiteit
 • dr. Arnold Smeets: Christendom in de late Oudheid
 • prof.dr. Elisabetta Manunza: Ethiek
 • prof.dr. Rudi te Velde: Filosofie
 • prof.dr. James Kennedy: Maatschappelijke vraagstukken
 • dr. Wim Smeets: Ethiek
 • prof.dr. Paul van Tongeren: Filosofie
 • prof.dr. Eduard Kimman SJ: Spiritualiteit
 • prof.dr. Frans Wijsen: Sociale maatschappelijke vraagstukken
 • prof.dr. Wil Derkse: Filosofie
 • kardinaal dr. Jozef De Kesel, Verhouding Kerk tot de wereld
 • prof.dr. Johan Verstraeten, Christelijk sociaal denken
 • dr. Michael Bauwens, Religie en macht

Tijdens de Romereis van 20 tot en met 24 april 2023 kwamen de studenten in contact met het religieus, intellectueel en esthetisch erfgoed van de wereldkerk en ontdekten ze de diplomatieke betekenis van de de Heilige Stoel. 

1-3 september 2023: Abdijweekend voor alumni

Begin september verzamelden een tiental alumni van de Stichting Thomas More zich voor een weekend van reflectie en bezinning in klooster Slangenburg in Doetinchem. Het werd een weekend vol gesprekken, verdieping, stilte en kennismaking met de spiritualiteit en het gebedsritme van de benedictijnen. De deelnemers, young professionals uit heel het land, verdiepten het thema ‘Roeping’: hoe kun je gehoor geven aan je eigen roeping en wat betekent dat voor je persoonlijke en professionele leven? Zij waardeerden de balans tussen contemplatieve momenten in de liturgie en de inhoudelijke elementen, zoals de lectio divina onder leiding van broeder Johan te Velde, het inspirerende geloofsgesprek met abt Henry Vesseur, en de boeiende lezingen over benedictijnse spiritualiteit en roeping vanuit een katholiek perspectief. Dit Abdijweekend werd georganiseerd door de Alumniboard en mede gefinancieerd door de Paul de Gruyter Stichting. 

7 oktober 2023: Bijeenkomst voor alumni
Deze bijeenkomst voor alumni van Stichting Thomas More werd door de Alumniboard georganiseerd rond het thema ‘Het wonder van betekenis’ in Utrecht. Een dertigtal alumni gingen in gesprek over het wonderlijk gegeven dat de mens niet anders kan dan overal betekenis zien. Het thema werd ingeleid door voormalig ‘Denker des Vaderlands’, Paul van Tongeren. Tevens was er een geleide meditatie door Ward Biemans SJ. Op basis van het evangelieverhaal van de genezing van de lamme, was er een gesprek, waarbij het luisteren naar elkaar centraal stond.

Aanbod voor academici en voor algemeen publiek

In 2023 organiseerde Stichting Thomas More verschillende activiteiten voor academici, open voor een algemeen publiek.

7 februari: Webinar Katholiek Denken – Katholiek Doen
Onder de titel Katholiek Denken – Katholiek Doen laten VKMO en Stichting Thomas More telkens twee mensen uit de wetenschap en de praktijk met elkaar in gesprek gaan over thema’s die te maken hebben met het katholiek sociaal denken.

Reinout Wibier en Joke de Cock gingen met elkaar in gesprek over schuldhulpverlening. Reinout Wibier is hoogleraar Insolventierecht. Joke de Kock is manager Schuldhulpverlening bij de gemeente Tilburg. Welke antwoorden dragen wetenschappers aan? Welke oplossingen zien mensen uit de praktijk? Is de armoedeproblematiek in ons eigen land nog beheersbaar? In de wirwar aan lokale regelingen raken mensen verdwaald. Biedt het huidige juridische kader wel het juiste frame? 

De webinars maken deel uit van het project ‘Katholiek doen!’, een project voor en door het VKMO-Katholiek Netwerk. Aan dit project werken o.a. het Katholiek Nieuwsblad, het Katholiek Documentatiecentrum, Adveniat, Stichting Thomas More en het VKMO mee.

25 en 26 augustus: Summerschool over Geloof en rede
Stichting Thomas More organiseerde in samenwerking met Stichting Christelijke Filosofie een tweedaagse summer school over de encycliek Fides et Ratio, die precies 25 jaar geleden uitkwam. Dit document van de hand van paus Johannes Paulus II over de verhouding tussen geloof en rede werd destijds positief onthaald. De deelnemers reflectereerden in Abdijhof Marienkroon op de  de spannende vraag hoe geloven zich vandaag de dag verhoudt tot redelijk denken.

18 november: ATT-symposium over Solidariteit in de 21e eeuw
Jaarlijks wordt een symposium georganiseerd door het Thijmgenootschap, de Adelbert Vereniging en Stichting Thomas More – vandaar de naam A(delbert), T(hijmgemootschap), T(homas Morestichting). De lezingen werden in 2023 gehouden door Annette Pelkmans-Balaoing, associate professor Trade and Economic Development en jurist en theoloog Richard Steenvoorde, dominicaan, in de Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch. Na de lezingen gingen vier jonge mensen, waaronder alumni van Stichting Thomas More, in gesprek met de sprekers en het publiek.

Netwerkpartners

Stichting Thomas More werkt samen met diverse partners binnen en buiten het katholieke milieu. Zij onderhoudt goede relaties met de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de bisdommen, met de universiteiten in ons land, in het bijzonder met mensen werkzaam van Tilburg University, de Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Leuven, met de diverse religieuze ordes en congregaties, waaronder de Vrouwen van Bethanië, met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), met het Thijmgenootschap, de Adelbert Vereniging, Niels Stensen Fellowship, Stichting Socires, het Kansfonds, Stichting Porticus, Mr. Paul de Gruyter Stichting, het Titus Brandsma Instituut, Stichting voor Christelijke Filosofie, Focolarebeweging en Katholieke Studenten Nijmegen (KSN). Stichting Thomas More is lid van het Verband van Katholiek Maatschappelijke Organisaties (VKMO-Katholiek Netwerk) en Stichting Christelijk-Sociaal Congres.

Financiën

Onze uitgaven, gedaan om onze activiteiten te realiseren, bedroegen in 2023 €325.288 (2022:  €313.513). Aan de reserve is een bedrag onttrokken van €135.760 (2022: €39.133).
Meer gedetailleerde cijfermatige informatie is beschikbaar op deze pagina.

Woord van dank aan onze donateurs 
Stichting Thomas More is voor haar activiteiten geheel afhankelijk van schenkingen. De stichting, door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) financiert al haar activiteiten uit giften, donaties en legaten en ontvangt geen subsidie van de overheid. In 2023 ontving de stichting in totaal € 189.528 aan inkomsten. 

Wij prijzen ons gelukkig dat er verschillende charitatieve en andere stichtingen zijn die evenals de religieuze ordes en congregaties en parochies onze activiteiten steunen. Daarnaast leveren ook vele kleinere schenkingen van particuliere donateurs een belangrijke bijdrage aan ons werk. 

Aan allen die het werk van onze stichting met hun giften in 20223 mogelijk hebben gemaakt, spreken wij onze hartelijke dank uit. 

Organisatie

Bestuur
drs. W.J.A. Biemans SJ STL
prof. dr. S.C. van Bijsterveld
drs. Th.J.F.M. Bovens
mgr.dr. E.J. de Jong
dr. H.J. Kaiser
prof.dr. W.D.J. Kremer, voorzitter
prof.mr.dr. E.R. Manunza
drs. D.G.H. van der Werf RA, penningmeester 

Alumni Board
A. Andringa MSc
E. Buster pr, MA
J. Hollebrandse BA
D.C. Oldenhof MA, voorzitter
D. Sanders MA, penningmeester
E. van Rheenen MA
M. van der Wal BSc

Directie en bureaumedewerkers
mr. T.C. Geelkerken LL.M., directeur
mr. M.A.J.M. Bronzwaer MA, beleidsadviseur
C.D.A.H. Stuiver, secretaresse
drs. I.A. Merks, administrateur