ANBI gegevens

Stichting Thomas More is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door onze ANBI-status zijn giften fiscaal aftrekbaar. De ANBI wet- en regelgeving is met ingang van 1 januari 2021 gewijzigd. Vanaf deze datum is een standaardformulier verplicht voor de publicatie van gegevens, dit formulier vindt u onderaan deze pagina bij de downloads.

Bankrekening, RSN en KvK nummer

Bankrekeningnummer: IBAN: NL03 RABO 0344 8952 38 – BIC: RABONL2U
RSIN/fiscaal nummer: 0028.65.221
KvK-nummer: 41179569

Beloningsbeleid

Voor de salariëring van betaalde werknemers van Stichting Thomas More worden de loonschalen gevolgd van de VSNU, de vereniging van universiteiten. Leden van het Algemeen Bestuur, de Wetenschappelijke Raad, de Alumniboard en de commissie fondsenwerving van de stichting werken onbezoldigd. Zij ontvangen, net als alle andere vrijwilligers die zich voor Stichting Thomas More inspannen, een vergoeding van reis- en verblijfkosten op basis van gedeclareerde kosten.

Financiële verantwoording

De financiën van Stichting Thomas More worden verantwoord met een door een accountant en het Algemeen Bestuur goedgekeurde Jaarrekening, bevattende een balans, een toelichting op de balans, en een staat van baten en lasten.

Downloads

Meerjarenvisie
Jaarverslag 2023
Jaarrekening 2023
Standaardformulier ANBI