Studieprogramma's

Stichting Thomas More vormt een netwerk van hoger opgeleiden die boven de grenzen van hun eigen vak willen uitstijgen. Academici, studenten en belangstellenden in het netwerk verdiepen zich in belangrijke levensvragen en dringende actuele kwesties. Daarbij staan zij open voor de rijke en veelkleurige katholieke overlevering, die bij het scherp stellen van vragen en de verheldering van kwesties goede diensten blijkt te bewijzen.

Voor honoursstudenten

Veel universiteiten hebben de afgelopen jaren voor studenten speciale honours- of honoursachtige programma’s in het leven geroepen. Stichting Thomas More biedt honoursstudenten van zoveel mogelijk universiteiten verdere verdieping aan, door middel van een eigen studieprogramma. Studenten die willen deelnemen aan dit programma hoeven geen uitgesproken binding met de katholieke traditie of enige kerkvorm te hebben. Wel wordt van hen verwacht dat zij bereid zijn om deel te nemen aan gesprekken en ontmoetingen die principieel 'katholiek' zijn: 'open en alomvattend'. Het studieprogramma is niet gericht op het verkrijgen van studiepunten, maar er is wel een beurs aan verbonden. Als verplichte onderdelen kent het programma zogeheten 'huiskamercolleges' en een studiereis naar Rome.

Beurs

Om voor het programma genoeg tijd vrij te kunnen maken alsook de kosten te betalen die met de aanschaf van studiematerialen en de Romereis zijn gemoeid, ontvangen alle deelnemers individueel een beurs. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt deze beurs uitgekeerd als een schenking in twee termijnen. Bij aanvang van het programma ontvangt iedere geselecteerde student een schenking van 250 euro, en als hij of zij aanwezig is geweest bij de Romereis en bij alle voor zijn of haar kring geplande huiskamercolleges, volgt aan het einde van het programma een tweede schenking van eveneens 250 euro. Het totaal door een deelnemer te ontvangen beursgeld bedraagt als alles goed gaat dus 500 euro.

Huiskamercolleges

Een bursaal van de stichting volgt in de loop van één jaar, gerekend vanaf het moment van toekenning van de beurs, minimaal drie reeksen van zogeheten 'huiskamercolleges'. Hij of zij doet dat in een kring die in totaal vijf leden kent. Iedere reeks huiskamercolleges telt gemiddeld drie bijeenkomsten. Aan de colleges is een bursaal inclusief voorbereidingstijd op jaarbasis ongeveer een volle week kwijt. Nadere informatie, inclusief een overzicht van tot op heden verzorgde colleges, is in deze site te vinden onder Huiskamercolleges.

Studiereis naar Rome

Te Rome verbinden studenten in diverse gesprekken en ontmoetingen een rijk verleden met de dringende vragen van onze tijd. De kosten van de vliegreis naar Rome en logies (inclusief ontbijt) worden door de stichting betaald. Lunches, diners en drankjes betalen studenten door ter plaatse van hun beursbedrag iets in een gezamenlijke pot te storten. Aan de Romereis, inclusief voorbereidings- en terugkomdag, is een bursaal ongeveer een volle week kwijt. Een overzicht van de programma's van Romereizen is in deze site te vinden onder Romereizen.

Werving en selectie

In steden waarin Stichting Thomas More actief is, ontvangen studenten via hun honoursprogramma een uitnodiging om te solliciteren naar deelname aan het stichtingsprogramma. De uitnodiging bevat alle details over de procedure van werving en selectie zoals die geldt aan hun universiteit. Ook vermeldt de uitnodiging voorzover bekend de data van Romereis, Summerschool en Symposium. Bij de uitnodiging gevoegd is de folder 'Beurzenprogramma'.

Wijzigingen voorbehouden

Het beurzenprogramma van Stichting Thomas More is en blijft in ontwikkeling. Rechten kunnen enkel en alleen worden ontleend aan de toekenningsbrief die een tot het programma toegelaten student van de stichting ontvangt, en niet aan enige op deze website of in gedrukt materiaal opgenomen tekst.