Thema’s

Voor het studieprogramma kies je met je groep drie thema’s. Kies die uit de onderstaande vijf thema’s. Je zult merken dat de themavelden een zekere overlap hebben, maar de bedoeling is te komen tot een eerste aanscherping van de onderwerpen die jullie voorkeur hebben. Vervolgens wordt in overleg met de Stichting een definitieve keuze van de onderwerpen gemaakt. De Stichting zal er vervolgens uit haar netwerk de meest aangewezen docenten voor zoeken.

1. Betekenis en geschiedenis van het christendom

Binnen dit themagebied vallen vragen als: ‘Wat is vandaag de dag nog de betekenis van het christelijk geloof?’, maar ook ‘wat heeft het christendom betekend in de geschiedenis?’ Aan bod kunnen komen belangrijke wendingen in het theologisch denken die nu gaande zijn of in het verleden hebben plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld aan de openheid voor de dialoog met andersgelovigen of niet-gelovigen. Denk bij dit thema ook aan het ontstaan en de organisatie van de katholieke kerk als eeuwenoud instituut en aan de vraag hoe de katholieke kerk zichzelf percipieert: hoe ziet zij zichzelf en hoe ziet zij haar rol in de wereld?

2. Ethiek

Ethiek is een sub-discipline van de filosofie. Dit themaveld lichten we apart uit omdat we merken dat veel studenten belangstelling hebben voor privatissima rondom de morele vragen over het juiste handelen. Denk daarbij aan de medische-ethische kwesties als vragen rondom het levenseinde. Maar vooral ook aan vragen rondom het goede handelen binnen de wetenschap, het bedrijfsleven, de rechtspraak of het handelen van de overheid. Hier kunnen de verworvenheden uit de deugdenethiek veel licht op werpen.

3. Filosofie

Het brede themaveld filosofie geeft ruimte voor allerlei filosofische vragen op het gebied van de godsdienstfilosofie (het doorgronden van het verschijnsel religie), de wetenschapsfilosofie (vragen over de grondslagen van de wetenschap), de wijsgerige antropologie (wat is de mens?, wat is een ziel?, wat is de geest?; hoe word je gelukkig?), de sociale en politieke filosofie (macht en kansen in de samenleving), de metafysica en de kenleer.

4. Spiritualiteit

Het themaveld spiritualiteit kent twee takken, enerzijds willen we in dit thema aandacht geven aan de spiritualiteit als verschijnsel binnen en buiten het christendom. Hoe wordt er binnen de theologie en de filosofie gedacht over spiritualiteit en over vragen als de individualisering van spiritualiteit. Anderzijds willen we binnen dit themaveld aandacht besteden aan spirituele bewegingen die in de loop van de eeuwen aan de katholieke kerk een grote pluriformiteit hebben gegeven. Denk aan ordes zoals die van de Benedictijnen, Franciscanen, Dominicanen of Jezuïeten, maar ook aan moderne bewegingen die een concrete spiritualiteitsbeleving voor iedereen mogelijk maken, zoals Sant’Egidio en Focolare.

5. Sociale en maatschappelijke vraagstukken

Dit themaveld heeft betrekking op de grote vraagstukken rondom voedsel, ecologie, rechtvaardige verdeling van rijkdom, e.d. Niet alleen op wereldniveau, maar ook in onze eigen Europese of nationale omgeving. Bestaat er zoiets als ‘goed samenleven’; is dat een zaak van politieke compromissen; is macht een positieve of destructieve factor? En eigendom? Binnen de katholieke kerk is in de laatste eeuw een sociale leer ontwikkeld die opmerkelijke standpunten helder verwoordt. Bekend is het pauselijke document ‘Laudato Si’, dat een integrale ecologie bepleit. Deze heeft ook de internationale politiek beïnvloed. Zeer de moeite waard om kennis van te nemen.