Meerjarenvisie Stichting Thomas More 2018-2020

Ter inleiding
Het gaat goed met Stichting Thomas More. Dankzij de steun van velen hebben wij ons de afgelopen jaren ingrijpend kunnen vernieuwen. We zijn trots op een nieuw beurzenprogramma voor studenten, op seminars en studiereizen voor academici, en op een sterk groeiend aanbod van bijeenkomsten voor algemeen belangstellend publiek. Met haar diverse activiteiten lukt het de stichting om op eigentijdse wijze urgente hedendaagse vraagstukken te verbinden met een conversatie die al bijna tweeduizend jaar voortduurt. Nu, in het jaar 2017, is op basis van diverse in de jaren 2013-2016 geboekte resultaten de volgende Meerjarenvisie geformuleerd, voor de periode 2018-2020.

I. Doelstelling

a. De missie van Stichting Thomas More
Stichting Thomas More heeft een tweeledige missie. Op de eerste plaats wil zij bij studenten en jonge academici belangstelling wekken voor, en deelname stimuleren aan de katholieke conversatie zoals hieronder omschreven. Daarnaast wil de stichting deze conversatie stimuleren en op vernieuwende wijze cultiveren bij academici in alle stadia van hun carrière, en de resultaten ervan zichtbaar maken voor het algemeen belangstellend publiek. Met name inzake de tweede taakstelling werkt de Stichting nauw samen met verwante partners.

b . De katholieke conversatie
Met “katholieke conversatie” wordt bedoeld: het gesprek (in woord en geschrift) waarin het gaat over de betekenis van het evangelie voor het eigen leven en de eigen tijd. Gespreksgenoten zijn alle leden van de Kerk als volk van God en alle mensen van goede wil. Doel van het gesprek is zicht te krijgen op de opdracht die het evangelie ons stelt en op de hoop die het ons biedt. De onderwerpen zijn zo verschillend als er aspecten van menselijk (samen)leven zijn: een verantwoorde economie, een samenleving waarin iedereen telt, een leven geleefd in waardigheid en met verantwoordelijkheid voor alle medeschepselen. Om het gesprek te voeden en te stimuleren zoekt Stichting Thomas More niet alleen de verbinding met filosofie en theologie - vanouds richtinggevend in de katholieke conversatie - maar ook de dialoog met alle andere academische disciplines, zowel in de breedte als in de diepte.
Van bijzonder hoogleraren, visiting professors en anderen die door de Stichting voor het realiseren van haar missie worden aangetrokken, wordt verwacht dat zij (1) grondige kennis hebben van de intellectuele traditie van het Christendom, (2) de vaardigheid bezitten om vanuit hun disciplinaire deskundigheid een constructieve bijdrage te leveren aan de katholieke conversatie en (3) in en buiten hun academisch werk getuigen van het belang dat zij hechten aan het betrekken van de katholieke traditie in de hedendaagse intellectuele cultuur.

II. Doelgroepen en aanbod

Om haar missie te operationaliseren, ontwikkelt Stichting Thomas More een aanbod dat primair gericht is op  studenten, promovendi en andere jonge academici. Daarnaast richt zij zich op wetenschappers, mede met het oog op de rol en betekenis van wetenschappers voor studenten. Als het gaat om de opdracht 'teaching the teachers', werkt de stichting nauw samen met het Catholic Initiative of Advanced Studies (CIAS). Ook richt de stichting zich op een algemeen belangstellend publiek, in samenwerking met organisaties als het Thijmgenootschap.

a. Aanbod voor studenten en jonge academici
Aan gesprek en ontmoeting onder studenten geeft Stichting Thomas More vooral vorm door middel van een studieprogramma, gericht op bovengemiddeld gemotiveerde studenten aan Nederlandse universiteiten. Het programma is gericht op verbreding van de academische vorming met elementen uit de rijke intellectuele traditie van het christendom; het bestaat uit drie elementen: een beurs, colleges in de setting van een huis- of studeerkamer (zogeheten 'privatissima'), en een studiereis. Door terugkom-dagen en uitnodigingen voor andere activiteiten worden de bursalen bovendien uitgenodigd om in het netwerk van de stichting te blijven participeren.

b. Aanbod voor wetenschappers
Stichting Thomas More organiseert diverse activiteiten voor academici. Zij kunnen op invitatie onder meer deelnemen aan expertseminars en studiereizen. De wetenschappelijke gemeenschap verwacht van academici dat zij zich breed internationaal oriënteren. Stichting Thomas More helpt hen daarbij. De stichting maakt immers deel uit van het netwerk van de wereldkerk. Zij zet haar contacten graag in om internationaal vermaarde katholieke wetenschappers voor te stellen aan in Nederland studerende of werkzame academici. De stichting doet dit door wetenschappers op studiereizen naar het buitenland mee te nemen, en ook door verdienstelijke buitenlandse wetenschappers uit te nodigen om in Nederland op te treden in onder meer (open) expertseminars, lezingen, en symposia.

c. Aanbod voor algemeen publiek
Voor algemeen belangstellend publiek organiseert Stichting Thomas More onder meer goed toegankelijke symposia, summerschools, en lezingen. Ook kan het publiek in zogeheten 'open expertseminars' conversaties tussen wetenschappelijke experts bijwonen. De stichting publiceert (resultaten van) de katholieke conversatie in diverse media, zodanig, dat zij waar mogelijk ook voor het algemeen publiek zichtbaar worden.
Als het gaat om zichtbaar maken van de katholieke conversatie voor algemeen publiek, verkent de stichting in de jaren 2018-2020 de mogelijkheden om in samenwerking met andere organisaties een soort van 'katholieke academie' voor Nederland cq de Nederlanden te vormen.

III. Werkwijze

a. Bijzonder hoogleraren

Stichting Thomas More benoemt bijzonder hoogleraren aan zoveel mogelijk universiteiten in Nederland. Zij verbinden, in hun persoon en door hun optreden, het academisch netwerk en het algemeen netwerk van de stichting met elkaar. Het kan gaan om mensen met een gevestigde naam die hun prestige willen verbinden met de Stichting, maar ook om jonge veelbelovende kandidaten die een investering voor de toekomst vormen.
Bijzonder hoogleraren leveren een belangrijke bijdrage aan de privatissima, maar stellen de Stichting ook op andere manieren present op universiteiten, helpen studenten voor privatissima te recruteren en begeleiden hen op dat traject. Bovendien dragen zij bij aan de organisatie van de visiting professorships, de samenwerking met CIAS, etc.
Nieuw aan te stellen bijzonder hoogleraren worden in de periode 2018-2020 mede geselecteerd op hun capaciteiten promovendi aan te trekken en te begeleiden. Ook worden ze beoordeeld op hun talent om niet alleen academici, maar ook het algemeen publiek aan te spreken, en krijgen ze leeropdrachten waarin elementen uit de tweeduizend jaar oude katholieke denktraditie uitdrukkelijk zijn verbonden met dringende hedendaagse vraagstukken.

b. Visiting professors
De stichting maakt haar internationale netwerk onder meer dienstbaar aan de Nederlandse academische gemeenschap door in het buitenland werkzame katholieke hoogleraren voor meerdere jaren met regelmatige bezoeken te verbinden aan Nederlandse universiteiten. Een buitenlands hoogleraar die voor de duur van minimaal twee jaar regelmatig in naam van de stichting een universiteit in Nederland bezoekt, wordt aangeduid als 'visiting professor'.
De ‘visiting professors’ vergroten voor studenten en beginnende wetenschappers de mogelijkheid zich te identificeren met de katholieke conversatie en degenen die haar voeren, bevestigen gevestigde katholiek geëngageerde wetenschappers in hun engagement met de katholieke conversatie, suggereren mogelijkheden tot nieuwe bijdragen eraan en tonen de academische wereld in brede zin wat de eigen bijdrage van geprofileerde katholieke wetenschappers aan vernieuwend academisch onderzoek is.

c. Ambassadeurs
Aan iedere universiteit in Nederland (en idealiter aan elke faculteit) ziet de Stichting Thomas More graag minimaal één zogeheten 'ambassadeur' actief. Een ambassadeur is een zittend staflid van de universiteit dat bereid en in staat is om een herkenbaar aanspreekpunt te zijn voor studenten en wetenschappers als het gaat om vragen of initiatieven die te maken hebben met de doelstellingen van de Stichting Thomas More. Ambassadeurs kunnen in samenspraak met, en ondersteund door het stichtingsapparaat zelf initiatieven ontplooien, waarbij gedacht kan worden aan studiereizen, symposia en seminars. Een ambassadeur van Stichting Thomas More faciliteert aan zijn eigen universiteit zo mogelijk het optreden van onze bijzonder hoogleraren en visiting professors.

d. Netwerkvorming
Duurzame binding van studenten en jonge academici in het netwerk
Studenten die in het studieprogramma zijn opgenomen krijgen na afloop van het programma voor de duur van vijf jaar gratis de status van 'Vriend van Thomas More'.

Netwerkvorming onder academici
Essentieel voor een duurzame katholieke conversatie is de vorming en instandhouding van een netwerk van in deze conversatie geëngageerde wetenschappers. Het engagement wordt door de stichting langs twee wegen bevorderd. Steeds opnieuw worden academici uitgenodigd om als docenten van huiskamercolleges op te treden in het beurzenprogramma, en deel te nemen aan studiereizen of (open) expertseminars. Zij worden bovendien betrokken in netwerken rond visiting professors die met name worden geselecteerd op hun vermogen om de katholieke conversatie een vernieuwende, in de actuele Nederlandse maatschappelijke en/of academische context relevante en pertinente impuls te geven.

Netwerkvorming in het algemeen: de 'Vrienden van Thomas More'
Wetenschappers en belangstellenden die de stichting een warm hart toe dragen, worden uitgenodigd om als 'Vriend van Thomas More' een vast jaarlijks bedrag te doneren. Vrienden genieten een voorkeurspositie in het netwerk. Zo worden zij regelmatig over de activiteiten van de stichting bijgepraat, en genieten zij voorrang bij de inschrijving voor publieksactiviteiten.