Jaarverslag & Financieel


Jaarverslag 2018

Het gaat goed met Stichting Thomas More. Met de steun van velen hebben wij ons de afgelopen jaren vernieuwd. Het Jaarverslag 2018 maakt inzichtelijk welk aanbod voor studenten, academici en algemeen publiek we de afgelopen tijd hebben ontwikkeld. 

Download het Jaarverslag 2018 als PDF >>


Beloningsbeleid

Voor de salariëring van betaalde werknemers van Stichting Thomas More worden de loonschalen gevolgd van de VSNU, de vereniging van universiteiten. Leden van het Algemeen Bestuur en de Wetenschappelijke Raad van de stichting werken onbezoldigd. Zij ontvangen, net als alle andere vrijwilligers die zich voor Stichting Thomas More inspannen, een vergoeding van reis- en verblijfkosten op basis van gedeclareerde kosten.

Financiële verantwoording

De financiën van Stichting Thomas More worden verantwoord met een door een accountant en het Algemeen Bestuur goedgekeurde Jaarrekening, bevattende een balans, een toelichting op de balans, en een staat van baten en lasten.

Download Jaarrekening 2019 als PDF >>

Het RSIN of fiscaal nummer van Stichting Thomas More is 0028.65.221.