Jaarverslag & Financieel


Jaarverslag 2015

Het jaarverslag van Stichting Thomas More bevat onder meer een financieel overzicht.

download het Jaarverslag 2015


Beloningsbeleid

Voor de salariëring van betaalde werknemers van Stichting Thomas More worden de loonschalen gevolgd van de VSNU, de vereniging van universiteiten. Leden van het Algemeen Bestuur en de Wetenschappelijke Raad van de stichting werken onbezoldigd. Zij ontvangen, net als alle andere vrijwilligers die zich voor Stichting Thomas More inspannen, een vergoeding van reis- en verblijfkosten op basis van gedeclareerde kosten.

Financiële verantwoording

De financiën van Stichting Thomas More worden verantwoord met een door een accountant en het Algemeen Bestuur goedgekeurde Jaarrekening, bevattende een balans, een toelichting op de balans, en een staat van baten en lasten.

download de Jaarrekening 2015

Het RSIN of fiscaal nummer van Stichting Thomas More is 0028.65.221.